Seanie Johnston leaving Kingspan Breffni Park Cavan Sunday 15th July 2012